REGULAMIN BIBLIOTEKI

 


 

 1. WYPOŻYCZALNIA

 

 1. Z biblioteki mogą korzystać wszyscy uczniowie na podstawie identyfikatora (wyłącznie na swoje nazwisko), nauczyciele, inni pracownicy szkoły oraz rodzice uczniów.

 

 1. Korzystający z biblioteki zobowiązani są do dbałości o wypożyczone materiały.

 

 1. Jednorazowo można wypożyczyć 3 książki: lektury – na 2 tygodnie, inne – na 1 miesiąc. W uzasadnionych przypadkach biblioteka może ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczeń lub prolongować termin zwrotu.

 

 1. Czytelnik może wypożyczyć tylko jeden egzemplarz danego tytułu. Większą ilość wypożycza się wyłącznie na lekcje, rejestrując na konto wypożyczającego.

 

 1. Czytelnik może prosić o zarezerwowanie potrzebnej mu pozycji.

 

 1. W przypadku zniszczenia lub zgubienia książki i innych materiałów czytelnik zobowiązany jest zwrócić taką samą pozycję lub inną, wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza.

 

 1. W stosunku do czytelników przetrzymujących wypożyczone materiały mogą być zastosowane kary, zgodnie z ustaleniami Rady Pedagogicznej (prace na rzecz biblioteki, okresowe wstrzymanie wypożyczeń, konsekwencje w ocenie zzachowania).

 

 1. Wszystkie wypożyczone książki powinny być zwrócone przed końcem roku szkolnego.

 

 1. Czytelnicy opuszczający szkołę (pracownicy, uczniowie) zobowiązani są do przedstawienia w sekretariacie szkolnym karty obiegowej, potwierdzającej zwrot materiałów wypożyczonych z biblioteki.

 

 1. Każdy czytelnik ma prawo zgłoszenia swoich propozycji do zeszytu dezyderatów.

 

 

 

II CZYTELNIA

 

 

 

 1. Z czytelni może korzystać każdy uczeń, rodzic oraz pracownik szkoł

 

 1. W pomieszczeniu obowiązuje cisza i porzą

 

 1. W czytelni można korzystać z księgozbioru podręcznego – ze słowników, encyklopedii itp. po uprzednim wpisaniu ich na konto czytelnika.

 

 1. Dostęp do czasopism jest wolny. Wykorzystane czasopisma należy odłożyć na miejsce.

 

 1. Książki, z których korzysta się w czytelni, należy zwrócić nauczycielowi bibliotekarzowi.

 

 1. Z książkami i czasopismami należy obchodzić się

 

 1. Za zniszczenie lub uszkodzenie sprzętu odpowiedzialność materialną ponosi użytkownik, jeśli jest niepełnoletni – rodzice lub opiekunowie prawni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.