STYPENDIA


Szanowni Uczniowie,

Informuję, że Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił nabór wniosków o przyznanie stypendiów w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży województwa śląskiego obowiązującego od września 2015 roku do czerwca 2018 roku”.

Stypendium jest wyróżnieniem indywidualnym dla ucznia, którego zainteresowania wykraczają poza obowiązujący program nauczania i który może poszczycić
się znaczącymi osiągnięciami naukowymi, artystycznymi i sportowymi.

Stypendium może być udzielone uczniowi, który uzyskał w roku szkolnym, w którym składany jest wniosek średnią ocen co najmniej 4,80 oraz udokumentuje inne uzyskane osiągnięcia z ostatniego roku szkolnego. Stypendium przyznawane jest uczniowi spełniającemu co najmniej jedno z poniższych kryteriów:

   1. posiada osiągnięcia w olimpiadach, konkursach, turniejach na szczeblu krajowym i międzynarodowym oraz uzyskał tytuł laureata lub finalisty,

   2. posiada osiągnięcia w pracy badawczo-naukowej,

   3. jest autorem prac naukowych lub publikacji,

   4. posiada znaczące osiągnięcia w działalności artystycznej lub sporcie,

   5. prowadzi działalność społeczną (wolontariat),

   6. uczestniczy we współpracy międzynarodowej.

Program oraz Zasady wraz z obowiązującym wnioskiem dostępne są na stronie internetowej Województwa Śląskiego www.slaskie.pl. Więcej informacji uzyskać można w Wydziale Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego pod nr tel.: (32) 77 40 040.

Termin składania wniosków: 20 lipca 2016 roku

W razie pytań, proszę zgłaszać się do pedagoga szkolnego.

Pozdrawiam, Anna Filip – Rękawek