Ogłoszenie w sprawie matur


Szanowni Absolwenci!
Przypominamy, że zaniechanie wniesienia opłaty przez absolwentów, którzy po raz trzeci i kolejny przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub z tego samego przedmiotu dodatkowego będzie skutkowało brakiem możliwości przystąpienia do egzaminu maturalnego tych osób.
Podstawa prawna: Ustawa o systemie oświaty, art 44zzq ust. 3 [Dz.U. 2016 poz. 1943]
Termin wnoszenia opłat zostaje przedłużony do 7 kwietnia 2017 r.
Komunikat o sposobie wnoszenia opłat znajduje się na stronie www.oke.jaworzno.pl