Fizyka

PROGRAM FUZJI JĄDROWEJ W IV LO

    Uczniowie IV LO biorą aktywny udział w projekcie edukacyjnym stworzonym przez Komisję Europejską mającym na celu przygotowanie spo³eczeñstwa do zaakceptowania fuzji j¹drowej jako nowej formy pozyskiwania energii. Uczniowie poznaj¹ podstawy fizyczne reakcji termoj¹drowych zachodz¹cych w gwiazdach oraz mo¿liwoœci wykorzystania tego ¥ród³a energii na Ziemi – jest to energia przyjazna œrodowisku, bezpieczna i praktycznie niewyczerpalna. Opiekunem projektu w naszej szkole jest mgr Janina Kula.

PODSTAWY BUDOWY ELEKTROWNI FUZYJNYCH

    28 maja 2008 uczniowie klasy IIC: Filip Musiał, Kamil Senecki, Mateusz Wojtasik, Michał Chrzanowski, Przemysław Musiał i Przemysław Wawrzeczko przedstawili swoją prezentację dotyczącą zagadnień i problematyki budowy elektrowni fuzyjnych. Ukazane zostały m.in. rozwój technologii na przestrzeni dziesięcioleci, paliwa potrzebne do produkcji energii w ww. obiektach, produkty uboczne i futurystyczne wizje naukowców dotyczące dalszego rozwoju elektrowni fuzyjnych.


 

ENERGIA W NASZYM ŚWIECIE

 

    Grupa w składzie: Jakub Koszeluk, Marcin Grzegorzek, Sebastian Grochola, Michał Micor i Kamil Stajerski zrealizowała projekt, pt. „Energia w naszym świecie”

Co przedstawiała nasza prezentacja?

Od początku rasy ludzkiej, człowiek wykorzystuje energię do zaspokajania swoich podstawowych potrzeb. Węgiel, ropa i gaz zasilają świat (80%). Spalanie paliw kopalnych wytwarza dwutlenek węgla, który zatrzymuje ciepło z ziemi przez co obserwujemy efekt cieplarniany. Odnawialne Źródła energii takie jak biomasa, energia słoneczna, energia geotermalna czy energia wiatru rozwijają się bardzo szybko od paru lat i mogą się przyczynić do uzyskania wolnego od dwutlenku węgla Źródła energii.

Innym Źródłem energii jest fuzja.

Fuzja to proces, który zasila Słońce i inne gwiazdy. Jest to reakcja, w której dwa jądra atomowe łączą się aby stworzyć cięższy atom. Paliwa do fuzji są dostępne na całym świecie w ilości wystarczającej na miliony lat. Naukowcy z całego świata pracują nad pierwszą elektrownią, w której energia wytwarzana jest za pomocą fuzji. Dzisiaj, międzynarodowe stowarzyszenie fuzji przygotowuje się do następnego ważnego kroku: projektu ITER, który będzie skonstruowany w południowej Francji.


 

BEZPIECZEŃSTWO I ŚRODOWISKO

 

    Grupa w składzie: Dawid Kubica, Dawid Flasz, Mateusz Irzyk, Tomasz Byrdy, Sławomir Król,  Adrian Ledwoń zrealizowała projekt, pt. „Bezpieczeństwo i środowisko” odnoszący się tematycznie do zagadnień energii fuzyjnej. Ukazane zostały m.in. budowa Tokamaka, schemat reakcji termojądrowych, schemat budowy bomby wodorowej, czym jest fuzja oraz jakimi zagadnieniami zajmuje się Międzynarodowa Agencja Energii (International Agency of Energy).


 

FUZJA PRZYSZŁOŚCI

    Grupa w składzie: Iwona Kapela, Aldona Międlar, Sonia Kaszubiak, Aleksandra Kubas i Mateusz Sobański przedstawiła swój projekt dotyczący przyszłości elektrowni fuzyjnych. W trakcie prezentacji dokonano projekcji filmu na temat zapotrzebowania i wykorzystania energii i dlaczego tak ważne jest jej racjonalne wykorzystywanie. Przybliżone zostało również pojęcie fuzji oraz szczegóły projektów takich jak ITER czy DEMO oraz wady i zalety pozyskiwania energii z fuzji wraz z opiniami ekspertów jak i zwykłych obywateli.


ZASADY ENERGII FUZYJNEJ

    Grupa w składzie: Asia Kulis, Patrycja Skawska, Bartek Papla, Michał Mazurek, Szymon Kamiñski, Paweł Białończyk, Paweł Wajda zrealizowała projekt dotyczący teorii procesów fuzyjnych.


 

FUZJA W FILMACH I OBRAZACH

    Dnia 11 czerwca 2008r. grupa w składzie: Mariola Pasierbek, Dominika Twardosz, Ewelina Tarnawa, Katarzyna Matlak i Klaudia Fujarczyk zaprezentowała projekt pt. „Fuzja w filmach i obrazach”. Przedstawiony został szereg filmów ukazujących procesy fuzji oraz przechowywania plazmy. Pokrótce ukazano również Międzynarodowe projekty badawcze prowadzone z użyciem JET (The Joint European Torus), czyli najwiekszego Tokamaku znajdującego się w Wielkiej Brytani i międzynarodowe ośrodki badań jądrowych.